این بیت از کیست؟ (سعدیا تو کجا نادره گفتاری هست یا چو شیرین سخنت نخل سکر باری هست)

این بیت از کیست؟ (سعدیا تو کجا نادره گفتاری هست یا چو شیرین سخنت نخل سکر باری هست)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی