تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟

تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • الاغ (11 نفر)
  • اسب (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی