گالیم در دمای چند درجه تبدیل به مایع می شود؟

گالیم در دمای چند درجه تبدیل به مایع می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی