پدر علم تاریخ لقب چه کسی است !

پدر علم تاریخ لقب چه کسی است !

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گزنفون (1 نفر)
  • کتزیاس (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی