تپه تاریخی گوران که در آن آثار باستانی فراوانی بدست آمده در کجا قرار دارد؟

تپه تاریخی گوران که در آن آثار باستانی فراوانی بدست آمده در کجا قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی