کدام یک از شهرهای جهان در طول تاریخ سه بار نامش تغییر کرده؟

کدام یک از شهرهای جهان در طول تاریخ سه بار نامش تغییر کرده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی