ر یک جامعه پویا و سالم ، اولین چیزی که شهروندان نیاز دارندچیست؟

ر یک جامعه پویا و سالم ، اولین چیزی که شهروندان نیاز دارندچیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی