کدام پیامبر میان همه ی پیامبران ثروتمند بود؟

کدام پیامبر میان همه ی پیامبران ثروتمند بود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت ابراهیم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی