تنها قاره ی بدون صحرا کدام است؟؟؟

تنها قاره ی بدون صحرا کدام است؟؟؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آسیا (1 نفر)
  • آمریکا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی