آيا ميدانيد كانگور ها قادرند حدود ....... متر به سمت بالا و ..... متر به سمت جلو بپرند ؟

آيا ميدانيد كانگور ها قادرند حدود ....... متر به سمت بالا و ..... متر به سمت جلو بپرند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی