..........آرایه ای است که از همراه آمدن کلمات هماهنگ در آخر جمله های یک عبارت حاصل می آید.

..........آرایه ای است که از همراه آمدن کلمات هماهنگ در آخر جمله های یک عبارت حاصل می آید.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی