من يه جنس از شما ميخرم 12 تومن به شما ميفروشم 13 تومن از شما ميخرم 14 تومن و به شما ميفروشم 15 تومن. من چقدر

من يه جنس از شما ميخرم 12 تومن به شما ميفروشم 13 تومن از شما ميخرم 14 تومن و به شما ميفروشم 15 تومن. من چقدر

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی