-میگوید:مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

-میگوید:مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی