دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند.از کیست؟

دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند.از کیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • هیچکی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی