آنکه سخن زشتی بشنود و بازگویش کند مانند کسی است که آنرا گفته

آنکه سخن زشتی بشنود و بازگویش کند مانند کسی است که آنرا گفته

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی