اولین ایه ای که بر پیامبر ارسال شد درباره چه بود؟

اولین ایه ای که بر پیامبر ارسال شد درباره چه بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی