مفهوم (ستم)با توجه به عبارت (به ستم وزارت مرا دادند)چیست؟

مفهوم (ستم)با توجه به عبارت (به ستم وزارت مرا دادند)چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی