کلنچ ب ج معناست؟(در زبان بندری)

کلنچ ب ج معناست؟(در زبان بندری)

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کمر (2 نفر)
  • انگشت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی