سال 1361 آغاز کدام عملیات در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بود؟

سال 1361 آغاز کدام عملیات در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی