ستاره ای که نور آن .... بار از نور خورشید بیشتر است ستاره قطبی نام دارد.

ستاره ای که نور آن .... بار از نور خورشید بیشتر است ستاره قطبی نام دارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی