كدام يك از باكتري هاي زير فتوسنتزكننده است؟

كدام يك از باكتري هاي زير فتوسنتزكننده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی