بارم نمره ی کلاس را از 20 به 100 تغییر می دهیم اگر میانگین نمره ها 15 باشد در بارم جدید میانگین چقدر خواهدبود؟

بارم نمره ی کلاس را از 20 به 100 تغییر می دهیم اگر میانگین نمره ها 15 باشد در بارم جدید میانگین چقدر خواهدبود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی