کنایه از \\\\\\\\\\" چاقوی بی دسته ساختن \\\\\\\\\\" چیست؟ (skyfall)

کنایه از \\\\\\\\\\" چاقوی بی دسته ساختن \\\\\\\\\\" چیست؟ (skyfall)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لاف تو خالی و دروغ زیادی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی