کنایه از \\\\\\\\\\" چاقوی بی دسته ساختن \\\\\\\\\\" چیست؟ (skyfall)

کنایه از \\\\\\\\\\" چاقوی بی دسته ساختن \\\\\\\\\\" چیست؟ (skyfall)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی