طولانی ترین و کوتاه ترین الفبا متعلق به کدام زبان ها هستند؟ (skyfall)

طولانی ترین و کوتاه ترین الفبا متعلق به کدام زبان ها هستند؟ (skyfall)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی