مار از پونه و من از مار بدم می آید/یعنی که از............بدم می آید.

مار از پونه و من از مار بدم می آید/یعنی که از............بدم می آید.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی