کنایه از \\\\\\\\\\"کارد به استخوان رسیدن\\\\\\\\\\" چیست؟ (skyfall)

کنایه از \\\\\\\\\\"کارد به استخوان رسیدن\\\\\\\\\\" چیست؟ (skyfall)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خسته شدن بیش از حد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی