در یک تیم فوتبال چند تعویض میتوان انجام شود و چند دروازه بان هست و چند بازیکن و چند مربی و چند سر مربی

در یک تیم فوتبال چند تعویض میتوان انجام شود و چند دروازه بان هست و چند بازیکن و چند مربی و چند سر مربی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی