کدامیک از بیماریهای زیر به طور غیر مستقیم بوسیله آب منتقل می شوند؟؟

کدامیک از بیماریهای زیر به طور غیر مستقیم بوسیله آب منتقل می شوند؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی