کدام قوم خط را اختراع کرد؟

کدام قوم خط را اختراع کرد؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آشور (6 نفر)
  • لیدی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی