کدام قوم خط را اختراع کرد؟

کدام قوم خط را اختراع کرد؟

تاکنون 11 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آشور (11 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی