معنی این کلمه چیست؟ industrial ization

معنی این کلمه چیست؟ industrial ization

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی