کدام یک از موارد ذیل، جزء حرکات رشته ی شنا نمی باشد؟(250)

کدام یک از موارد ذیل، جزء حرکات رشته ی شنا نمی باشد؟(250)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی