٦ خازن با ظرفیت های 3 میکرو فارادی به صورت موازی بهم وصل اند ظرفیت معادل چند است؟

٦ خازن با ظرفیت های 3 میکرو فارادی به صورت موازی بهم وصل اند ظرفیت معادل چند است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی