منظور از قرآن ساعد کدام است ؟

منظور از قرآن ساعد کدام است ؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نهج البلاغه حضرت علی(ع) (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی