نخستین چاه نفت جهان چند متر عمق داشت؟

نخستین چاه نفت جهان چند متر عمق داشت؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی