كدام گزینه از شباهت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟

كدام گزینه از شباهت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی