اولین کسی که بر منبر رفت و خطبه خواند و در برابر بت پرستی قیام کردحضرت.... بود .mina72

اولین کسی که بر منبر رفت و خطبه خواند و در برابر بت پرستی قیام کردحضرت.... بود .mina72

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی