انتهاي بصل النخاع به چه قسمتي وصل ميشود؟

انتهاي بصل النخاع به چه قسمتي وصل ميشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی