\\"آبشان به یک جوب نمی رود\\" کنایه از چیست

\\"آبشان به یک جوب نمی رود\\" کنایه از چیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی