آب از سر گذشتن کنایه از چیست؟

آب از سر گذشتن کنایه از چیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • غرق شدن (1 نفر)
  • سر رفتن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی