آب از سر گذشتن کنایه از چیست؟

آب از سر گذشتن کنایه از چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی