آمه کاچی مهاجم سابق تیم ملی ........ است که در جام جهانی 1998 شرکت داشت.

آمه کاچی مهاجم سابق تیم ملی ........ است که در جام جهانی 1998 شرکت داشت.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نیجریه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی