در برد افقی جسم کدامیک از عوامل زیر از اهمیت و نقش بیشتری برخوردار است؟

در برد افقی جسم کدامیک از عوامل زیر از اهمیت و نقش بیشتری برخوردار است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی