مردم کدام کشور به بیش از 1000 لهجه سخن میگویند؟

مردم کدام کشور به بیش از 1000 لهجه سخن میگویند؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • هند (4 نفر)
  • برزیل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی