شهر باستانی لیدوما که از اثار بجامانده دوره هخامش هست در کدام شهر قرار دارد؟

شهر باستانی لیدوما که از اثار بجامانده دوره هخامش هست در کدام شهر قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی