مثلثی ک ضرایب بسط دوجمله ای رادران می توان مرتب کردچه نام دارد؟

مثلثی ک ضرایب بسط دوجمله ای رادران می توان مرتب کردچه نام دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خیام (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی