شهرهای سرعین، پیرانشهر و سرچشمه به ترتیب دارای چه نقش های هستند؟

شهرهای سرعین، پیرانشهر و سرچشمه به ترتیب دارای چه نقش های هستند؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • توریستی - نظامی - معدنی (3 نفر)
  • نظامی – توریستی - معدنی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی