معنی کلمه alwaysچیست؟

معنی کلمه alwaysچیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی