درجه حرارت هسته زمین در حدود ...... درجه سانتی گراد است.(الیاس3)

درجه حرارت هسته زمین در حدود ...... درجه سانتی گراد است.(الیاس3)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی