کسانی که حافط وقاری قران هستند میتوانند چند نفر را از جهنم در بیاورند؟

کسانی که حافط وقاری قران هستند میتوانند چند نفر را از جهنم در بیاورند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی