مضارع مجزوم « یرمِی » کدام گزینه است ؟

مضارع مجزوم « یرمِی » کدام گزینه است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی