243 توپ داریم وزن 1 کمتر است حداقل چند بار از ترازو استفاده کنیم و آن را بیابیم؟؟؟

243 توپ داریم وزن 1 کمتر است حداقل چند بار از ترازو استفاده کنیم و آن را بیابیم؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی